کتاب قرابت معنایی الگو جامع کنکور توسط نشر الگو و تألیف علیرضا عبدالمحمدی در ۷۵۲ صفحه منتشر شده است.کتاب کمک درسی دوازدهم پیش رو در ۱۳ فصل ارائه شده است.این کتاب کمک درسی ۴ فصل را شامل می شود. دو کلمه حرف حساب مفاهیم پر تکرار مفاهیم فارسی دوازدهم مفاهیم فارسی یازدهم مفاهیم فارسی دهم آیات و احادیث و عبارات عربی چند تکنیک و قرابت بازی پرسش های چهارگزینه ای پاسخ های تشریحی


ویژگی کتاب کنکور قرابت معنایی الگو

کنکور سال ۹۸ قرابت معنایی الگو ویژگی های زیر را دارا می باشد:پوشش مفاهیم و ابیات معادل فارسی دهم، یازدهم، دوازدهم و مفاهیم کلی اولین کتاب موضوعی قرابت معنایی الگو نظام جدید. چگونه ابیات را بخوانیم؟ برنامة افزایش درک ادبی. توضیح مفاهیم پرتکرار ادبیات و ابیات معادل. توضیح تمام مفاهیم کتاب‌های درسی ، ابیات و عبارات معادل آن‌ها. مجموعه آیات، احادیث و عبارات عربی کتاب‌های درسی. ۱۴۸ آزمون تستی نون شب برای روند تدریجی افزایش درک ادبی به همراه تعیین سطح و زمان از طرف استاد. پرسش‌های چهارگزینه‌ای درس به درس. پاسخنامۀ کاملاً تشریحی برای همۀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای.از ویژگی های مهم قرابت معنایی الگو درس نامه آن می باشد که در آن مطالب موجود در کتاب درسی را با زبانی ساده پوشش می دهد.

سایر محصولات مرتبط در سایت عشق کتاب

آرایه ادبی الگو     قرابت معنایی مهر و ماه    قرابت معنایی خیلی سبز   دستور زبان الگو     شیمی بهمن بازرگان    دین و زندگی بهمن آبادی